NDT MERKEZİ olarak;
• Açık, adil, önyargıdan uzak ve görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek şekilde ölçme ve değerlendirme prosedürlerini oluşturmuş, değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli, güvenilir olmasını sağlamış, değerlendirme kararlarının ve kayıtların doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanmış, ölçme ve değerlendirmenin doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak içingereken tüm kaynakların temin etmiştir.
• Ayrımcılığa karşı gerekli tedbirleri almış, herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânı sağlamış, özel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamış, herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamıştır.
• Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunarak ve kurumsal düzeyde kontrolleri sağlayarak yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardını sürdürmektedir.
• Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelendirilmesini sağlamak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütmekte ve iç doğrulamanın geçerli, güvenilir, açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsayacak ve kararların doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlayacak şekilde iç doğrulama prosedürünü oluşturmuştur.
• Ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesiniveya bu kararlara itiraz edebilmesini, sunulan hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını, tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini, aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesini ve kayıt altınaalınmasını ve muhafaza edilmesini içeren itiraz ve şikayet prosedürüne sahiptir.
• Tüm faaliyetlerde personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin iş sağlığı ve güvenliği hususlarına kendilerine ve birbirlerine karşı yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirterek dikkat edilmesini sağlamakta ve bunun için önlemlerini ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve gerektiğinde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlanmak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmektedir.
Potansiyel tehlikeleri tanımlayarak ve en aza indirgenmek amacıyla risk değerlendirmesi yapmaktadır. Tüm kişilerin risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmeleriniveya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanmak amacıyla bilgi, talimat,eğitim sağlanmaktadır. İSG şartlarını sağlamak için personele ve adaylara danışmakta ve gerekli şartları sağlayacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamaktadır.
Güvenli çalışma sistemlerin uygulanmasını ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulmasını, iyi uygulamaların güncel olarak uygulanmasını ve tüm ilgilimevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamaktadır.
• Tüm personelin görev tanımları ile tutarlı ve eşitlik içerisinde olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlamak için eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını değerlendirip ve karşılayarak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamaktadır.
Tüm yeni personeline görevine uygun acil durum prosedürlerini kapsayan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve uyum eğitiminivererek uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını sağlamaktadır.
• Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesini, kötüye kullanma iddialarını açık ve adil bir şekilde soruşturarak kayıt altına alınmasını, hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini, kötüye kullanma veya teşebbüslerin kanıtlandığı olaylarda mevzuat vesözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulmasını sağlamaktadır.
• Prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontroller yaparak tespit edilen uygunsuz faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmektedir.
• Tüm paydaşları ile arasında gerçekleşme ihtimali bulunan her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini, öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını, çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesini, sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını, çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınmasını, finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamaktadır.
• Belgenin verilmesi, gözetim sürecinin gerçekleştirilmesi, yeniden verilmesi, askıya alınması veya geri çekilmesi ya da kapsamın daraltılması durumlarında; her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.
• Belirtilen ilkelere istinaden ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde tarafsız ve adil olarak hizmeti sunacağını ve sürekli olarak gelişerekfaaliyetlerini sürdüreceğini beyan ve taahhüt eder.
                                    

Handan EKEM
GENEL MÜDÜR 

02.08.2019

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Kılıç Reis Sok. No:15A Kaynarca,
Pendik / İSTANBUL

Telefon: 0552 703 5877

Fax: 0216 597 00 76

 

© 2024 NDT MERKEZİ